Hogeschoolraad stemt tegen gedragscode

Zojuist heeft een overgrote meerderheid in de Hogeschoolraad tegen de gedragscode voor studentenorganisaties gestemd. Vlijmscherp is hier blij mee en hoopt hiermee de verenigingen meer duidelijkheid te hebben kunnen geven. Vooralsnog veranderd er voor studentenorganisaties niks.

We zijn op geen enkele manier tegen een gedragscode maar wel tegen het stuk wat voorlag. In het stuk waren alleen plichten en eigenlijk geen rechten vastgelegd. We gaan graag in gesprek om te kunnen kijken hoe een eerlijk en rechtvaardige gedragscode er wel zou moeten uitzien.

Voor nu zal er de komende tijd voor studentenorganisaties niks veranderen. Bij mogelijke incidenten zullen de hogeschool en universiteit per situatie bekijken hoe er zal worden gereageerd. 

Nieuwe gedragscode is onduidelijk en leidt tot angstcultuur

Op woensdag 12 december zal de gedragscode voor studentenorganisaties in Utrecht ter instemming komen in de Hogeschoolraad. Wij als Fractie Vlijmscherp zijn na raadpleging van onze achterban eensgezind: we zijn tegen dit document en bang voor de gevolgen.

Wij staan als fractie voor duidelijke afspraken en procedures. Daarom willen wij een reëel document waarbij alle partijen weten waar ze aan toe zijn en daardoor het beste uit zichzelf en de ander kunnen halen.

Dit document is dat niet wegens volgende redenen:

Ten eerste worden studentenorganisaties vele plichten opgelegd waar geen rechten voor terugkomen. Ook worden studentenorganisaties monddood gemaakt door zichzelf niet meer negatief te mogen uitlaten over de onderwijsinstellingen. Dit vinden wij niet stroken met de cultuur van openlijke discussie op het hoger onderwijs.

Ten tweede is dit document niet zo participatief tot stand gekomen als eerder is gemeld. De belangrijkste organisatie voor studieverenigingen op de Hogeschool Utrecht – de OSHU – is slechts beperkt gehoord. Verder is de Universiteitsraad alleen om advies gevraagd en hadden zij geen instemmingsrecht. Het is hiermee onduidelijk of het eindproduct wel gedragen wordt door alle studentenorganisaties.

Ten derde zijn we geschrokken van de publicaties in Telegraaf en DUB. Een soortgelijk document bij de gezelligheidsverenigingen wordt als input gebruikt voor een publiekelijke schandpaal. Verenigingen hebben in goed vertrouwen incidenten gemeld bij de Adviescommissie Introductietijd Utrecht (AIU) en kunnen dit nu teruglezen in de media.

Ten slotte twijfelen wij aan de praktische uitvoerbaarheid van de gedragscode. Dit gezien het feit dat er een duidelijke praktische meldingsprocedure ontbreekt. Daarnaast is er geen rekening gehouden met kleine kwetsbare verenigingen die geen juridische ervaring hebben. Door alle bovengenoemde argumenten zijn wij tot de conclusie gekomen dat we niet anders kunnen dan de verenigingen te beschermen en zullen tegen de gedragscode die voorlicht stemmen.

In een eerdere versie van dit statement stond een verwijzing naar een artikel van DUIC. Dit was onjuist, het moest gaan om een artikel in de Telegraaf.

Verzoek tot stellingname onderwijsbezuinigingen Jan Bogerd

Geachte meneer Bogerd,

Het zal u niet ontgaan zijn, maar drie weken geleden heeft het kabinet haar financiële plannen voor dit jaar gepresenteerd. Waar we al een tijdje voor vreesden, werd daar bevestigd: de zogenaamde ‘doelmatigheidskorting’ zou toch echt werkelijkheid worden. Volgens de minister hoeft dit niet ten koste te gaan van de kwaliteit van het onderwijs, omdat onderwijsinstellingen hun geld gewoon doelmatiger moeten uitgeven.

Dit is pure fictie, en het is schadelijk naïef om te denken dat een korting van €183 miljoen op het onderwijs niet op het bordje van de student en de docent terecht gaat komen. Maar dat was niet de enige klap die we op prinsjesdag te verduren kregen. Bovenop de eerdergenoemde korting kondigde het kabinet een verdere bezuiniging, die komend jaar op het hbo al zal leiden tot een bezuiniging van 8 miljoen. Dit kan zo niet langer. Op deze manier wordt, zoals Anton Pijpers dat heel mooi omschreef, een hypotheek genomen op te toekomst.

Naar aanleiding van deze bezuinigingen heeft in de week van 24 september een landelijke actieweek plaatsgevonden onder de noemer van WOinActie, waarbij docenten en studenten van verschillende universiteiten op diverse manieren hun onvrede hebben laten horen. In Utrecht heeft er een debat plaatsgevonden en zijn er openluchtcolleges gegeven. Dat deze acties breed gedragen werden, bleek wel uit de overvloed van rode vierkantjes die door studenten en docenten gedragen werd. Maar niet
alleen studenten en docenten schaarden zich achter deze actie; ook Anton Pijpers, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht, gaf in een publiek statement aan achter de eisen van WoinActie, waaronder het schrappen van de doelmatigheidskorting en verdere bezuinigingen, te staan.

Nu is het erg mooi dat deze boodschap in alle lagen van de Universiteit gedragen wordt, maar deze bezuinigingen zijn niet alleen relevant voor het WO. Ook het HBO zal moeten bezuinigen de komende jaren, en zal daarmee onderwijskwaliteit in moeten leveren. De afbraak van het hoger onderwijs is een probleem waar we als sector tegen moeten strijden, en het is belangrijk dat ook de hogescholen zich achter deze boodschap scharen. Daarom verzoeken wij u, namens heel studerend Nederland maar in het bijzonder namens alle studenten en docenten van de Hogeschool Utrecht, om een publieke booschap af te geven tegen onderwijsbezuinigingen, tegen de sloop van het onderwijs en tegenover de korting op onze toekomst en onze kenniseconomie. Wij verzoeken u op te komen voor de studenten die onder uw hoede staan, en het belang van goed onderwijs voor onze jeugd te onderstrepen. Samen staan we sterk, en alleen samen kunnen we zorgen voor verandering.

Met vriendelijke groet,

VIDIUS studentenunie
Tijn Tas

Studentgeleding Hogeschoolraad HU
Jasmijn Simpson

Stichting OSHU
Nigel van Hattum

Vereniging MUST
Falco van Netten

Fracties Personeelsgeleding Hogeschoolraad

Kwaliteit van Twee Kanten
Joost de Bruin

OUR | NEW SCHOOL
Marvin Fernandes